BUSINESS TERMS

 • ÚVOD

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode kapra.sk. Bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník) a budú sa vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácií tovaru. 

 • PREDÁVAJÚCI (Prevádzkovateľ)

Prevádzkovateľom obchodu (e-shopu) na stránke kapra.sk je fyzická osoba Andrej Nagy, so sídlom Teplická 1378/19, 83102 Bratislava, IČO: 53563808, DIČ: 1126243866 tel.číslo: +421 918 314 674 a email: info@kapra.sk.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, kontaktovať prostredníctvom formulára.

 • KUPUJÚCI (zákazník)

Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s predávajúcim, a to odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke kapra.sk.

Kupujúci je spotrebiteľom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak kupujúci uvedie v rámci uzatvárania zmluvy svoje identifikačné číslo (IČO) alebo DIČ, má sa za to, že v právnom vzťahu s predávajúcim ide o kupujúceho-podnikateľa. 

 • OBJEDNÁVKA TOVARU

Tovar v obchode kapra.sk je možné objednať vyplnením elektronickej objednávky alebo je možné objednávku tovaru realizovať aj prostredníctvom emailu info@kapra.sk. O prijatí objednávky a jej ďalšom spracovaní je zákazník informovaný tiež prostredníctvom emailu. Vytvorená objednávka je záväzná pre obe strany. 

 • CENA TOVARU

Všetky ceny produktov v obchode kapra.sk sú uvedené v konečnej hodnote bez DPH. Predávajúci nie je platcom DPH. K cene objednaného tovaru sa ešte pripočítava cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu a krajiny doručenia. 

 • SPÔSOBY PLATBY

V súčasnosti je možné platiť za objednaný tovar vopred bankovým prevodom na číslo účtu SK26 1100 0000 0029 4313 6594 alebo je možné uskutočniť online platbu kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe. Ďalej je možné za objednaný tovar zaplatiť na dobierku, a teda pri prevzatí balíku. Pri platbe na dobierku si účtujeme poplatok vo výške 2 €, z dôvodu poplatkou zo strany kuriérskej spoločnosti.

 • SPÔSOBY DOPRAVY A POŠTOVNÉ 

Tovar posielame prostredníctvom zásielkovej spoločnosti Packeta priamo na adresu zákazníka alebo výdajného miesta. Cena dopravy v závislosti na štáte doručenia a spôsobe doručenia je nasledovná.

Slovensko

Zásielka do výdajného miesta – 3,90 €

Zásielka priamo na adresu – 4,90 €

 

Česká Republika

Zásielka do výdajného miesta – 3,90 €

Zásielka priamo na adresu – 4,90 €

 

 • DOSTUPNOSŤ A DODACIA LEHOTA

Objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase. Tovar zvyčajne odosielame v priebehu 1-2 pracovných týždňov od prijatia úhrady za objednávku pri platbe vopred.

O odoslaní objednávky je zákazník informovaný prostredníctvom emailu. 

Vyhradzujeme si právo na predĺženie doby odoslania tovaru v prípade objednávky tovaru v rádovo väčšom počte kusov (5 a viac ks) pri produkte na objednávku. Rovnako si vyhradzujeme právo na predĺženie doby odoslania tovaru v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O každom predĺžení doby odoslania tovaru je kupujúci bezodkladne informovaný. 

Po odoslaní objednávky, tj. po odovzdaní tovaru prepravcovi, je však nutné ešte počítať s dobou pre jeho samotné doručenie daným prepravcom na zvolenú adresu doručenia. 

V prípade, že má doručovaná zásielka viditeľne poškodený obal, odporúčame takúto zásielku od prepravcu neprebrať a hneď na mieste podať reklamáciu o poškodení doručovaného tovaru.

 • ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru. 

V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil predávajúcemu a to napr. zaslaním tohto vyplneného formulára (alebo iného vlastného formátu vyhlásenia) na emailovú adresu info@kapra.sk. 

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť uhradenú sumu za objednávku a prípadné ďalšie poplatky spojené s úhradou objednávky, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia. Náklady na prepravu si hradí kupujúci sám. Vrátenie úhrady bude realizované rovnakým spôsobom, akým zákazník realizoval platbu danej objednávky. Spôsob platby môže byť zmenený len v tom prípade, ak s tým zákazník súhlasí a nebudú mu účtované žiadne poplatky.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu pre vrátenie tovaru: Andrej Nagy, Teplická 1378/19, 83102 Bratislava. Zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Vrátený tovar je odporúčané zaslať ako poistený balík na adresu vrátenia tovaru: Andrej Nagy, Teplická 1378/19, 83102 Bratislava, vrátenie tovaru zásielkou na dobierku nie je možné akceptovať.

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti materiálu na výrobu objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na emailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim. 

 • REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Súčasťou každej vybavenej objednávky je elektronická alebo papierová faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zákazník si právo na reklamáciu musí uplatniť teda v lehote tejto doby, po uplynutí záruky zákazník stráca právo na uplatnenie reklamácie. 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijať tovar na reklamáciu v prípade, že kupujúci nevie preukázať kúpno-predajný vzťah napr. faktúrou, dodacím listom, záručným listom, potvrdením objednávky z e-shopu a pod., alebo ak tovar už nie je v záručnej dobe.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné odchýlky vo veľkosti a farbe produktu, vzhľadom na jeho ručné spracovanie. Záruka sa ďalej nevzťahuje ani na výraznejšie anomálie produktu, ktoré boli kupujúcemu pred dokončením objednávky známe – kupujúci bol na ne upozornený v popise produktu alebo boli viditeľné na informačných fotografiách pri danom produkte. 

Produkty vyrábané podľa osobitých požiadaviek kupujúceho budú zhotovené podľa vopred spísanej a odsúhlasenej špecifikácie pre tento vyrábaný produkt, a preto dodatočne požadované zmeny budú možné len na základe novej alebo doplnenej objednávky. 

Prípadnú reklamáciu odporúčame najprv oznámiť prostredníctvom emailu info@kapra.sk.

Reklamovaný tovar pošlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu vrátenia tovaru: Andrej Nagy, Teplická 1378/19, 83102 Bratislava. Tovar zaslaný na reklamáciu musí byť z hygienických dôvodov čistý. Reklamovaný tovar prosíme neposielať na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru predávajúci postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm.n zákona o ochrane spotrebiteľa). 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 • ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/

Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stráne http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • PRIVACY POLICY

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Predávajúci takto spracováva bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefón a emailová adresa. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchované po dobu 10 rokov.

Predávajúci sa zaväzuje, že zverejnené osobné údaje použije len pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy a len pre tieto účely ich môže poskytnúť tretím osobám – doručovacej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá spracováva účtovné doklady.

Táto internetová stránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Cookies sú malé súbory s nastavením konfigurácie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby on-line služby boli užívateľsky priateľskejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, navyše slúžia na implementáciu určitých používateľských funkcií. Cookies nepoškodzujú váš počítač. Kupujúci môže používaním súborov cookies prostredníctvom svojho internetového prehliadača povoliť alebo odmietnuť. Kupujúci môže tiež uložené súbory cookies vymazať a rovnako môže zabrániť aj ich ukladaniu (v nastaveniach internetového prehliadača daného zariadenia). V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a služby. Alebo sa môže stať, že niektoré funkcie internetového obchodu nebudú úplne dostupné. 

Predávajúci rešpektuje dôvernosť všetkých spracovávaných osobných údajov a vždy koná v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. 

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké jeho osobné údaje sa spracúvajú v internetovom obchode kapra.sk. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom; má právo získať informácie, na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú a či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€. Kupujúci má právo získať tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. 

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Kupujúci môže od predávajúceho žiadať obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov. Kupujúci môže u predávajúceho namietať spracúvanie osobných údajov. Kupujúci môže od predávajúceho žiadať aj vymazanie jeho osobných údajov. Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá. 

Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov).

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.2.2023 a platia v znení uvedenom na internetovej stránke kapra.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach a je označená dátumom účinnosti. Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

 

 

Shopping Cart